Ban hành Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán (cập nhật địa chỉ mới tại Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ)