Ban hành Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Danh sách văn bản pháp lý liên quan:  151/QĐ-VSD