Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán