Số: 10997/BTC-CST V/v ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán

Download tại file đính kèm

File đính kèm: cv10997btc.doc