Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán( ban uyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Download tại file đính kèm

File đính kèm: quyche-60--dl-lk-ttbt.doc