Nội dung tìm kiếm
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
Nơi ban hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
803/QĐ-BTC 28/05/2018 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán Quyết định Bộ tài chính
72/QĐ-UBCK 18/01/2018 Ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
1205/QĐ-UBCK 27/12/2017 Sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
2396/QĐ-BTC 21/11/2017 Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quyết định Bộ tài chính
150/QĐ-UBCK 22/02/2017 Quyết định về việc thực hiện Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
151/QĐ-UBCK 22/02/2017 Quyết định về việc thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
2002/QĐ-BTC 20/09/2016 Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Quyết định Bộ tài chính
695/QĐ-UBCK 13/07/2016 Thực hiện Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
1244/QĐ-BTC 01/06/2016 Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Quyết định Bộ tài chính
1229/QĐ-BTC 31/05/2016 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Quyết định Bộ tài chính
355/QĐ-BTC 26/02/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Quyết định Bộ tài chính
Số: 2880/QĐ-BTC 22/11/2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Quyết định Bộ tài chính
56/QĐ-UBCK 31/01/2013 Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán. Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
09/QĐ-UBCK 08/01/2013 Sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
1078/QĐ-UBCK 13/12/2012 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 515/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy trình thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBCKNN cho đối tượng tham gia thị trường chứng khoán. Quyết định Bộ tài chính
1826/QĐ-TTg 06/12/2012 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM” Quyết định Chính phủ
62 /QĐ-BTC 10/01/2012 Phê duyệt Đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán Quyết định Bộ tài chính
637/QĐ-UBCK 30/08/2011 Quyết định ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
480/QĐ-UBCK 29/06/2011 ban hành Quy trình hướng dẫn công ty chứng khoán áp dụng chứng thư số công cộng trong giao dịch điện tử với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
306/QĐ-UBCK 18/05/2010 Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 quy định mức thu áp dụng tại các SGDCK Quyết định Uỷ ban chứng khoán nhà nước
Tổng 84 văn bản
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >