Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 quy định mức thu áp dụng tại các SGDCK

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

Số: 306 /QĐ-UBCK

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn thực hiện thu, nộp phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 184/QĐ-UBCK ngày 17/3/2006 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn thực hiện thu phí đối với lĩnh vực chứng khoán.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Giám đốc các công ty chứng khoán, các ngân hàng thương mại, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành chứng khoán, các tổ chức và cá nhân khác thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ thị trường chứng khoán tại các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBCKNN;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, Vụ PTTT.

 

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Bằng