Về việc công bố thủ tục hành chính về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.