Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán.
File đính kèm: 56-qd-ubck.doc