Phê duyệt Đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán