Quyết định số 306/QĐ-UBCK ngày 18/5/2010 của Chủ tịch UBCKNN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại SGDCK và VSD

Download tại file đính kèm