Nội dung tìm kiếm
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
Nơi ban hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
134/2017/TT-BTC 19/12/2017 Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Thông tư Bộ tài chính
115/2017/TT-BTC 25/10/2017 Hướng dẫn công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Thông tư Bộ tài chính
116/2017/TT-BTC 25/10/2017 Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực CK&TTCK của Sở GDCK, TTLKCK VN Thông tư Bộ tài chính
95/2017/TT-BTC 22/09/2017 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Thông tư Bộ tài chính
86/2017/TT-BTC 15/08/2017 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HƯU TRÍ BỔ SUNG TỰ NGUYỆN Thông tư Bộ tài chính
87/2017/TT-BTC 15/08/2017 Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính Thông tư Bộ tài chính
46/2017/TT-BTC 12/05/2017 Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Thông tư Bộ tài chính
36/2017/TT-BTC 27/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Thông tư Bộ tài chính
23/2017/TT-BTC 16/03/2017 Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/1/2016 Thông tư Bộ tài chính
10/2017/TT-BTC 06/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Thông tư Bộ tài chính
272/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán Thông tư Bộ tài chính
241/2016/TT-BTC 11/11/2016 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK/VSD Thông tư Bộ tài chính
241/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Thông tư Bộ tài chính
242/2016/TT-BTC 11/11/2016 Quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam Thông tư Bộ tài chính
105/2016/TT-BTC 29/06/2016 Hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Thông tư Bộ tài chính
107/2016/TT-BTC 29/06/2016 Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm Thông tư Bộ tài chính
65/2016/TT-BTC 26/04/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Thông tư Bộ tài chính
15/2016/TT-BTC 20/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở Thông tư Bộ tài chính
11/2016/TT-BTC 19/01/2016 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Thông tư Bộ tài chính
07/2016/TT-BTC 18/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán Thông tư Bộ tài chính
Tổng 88 văn bản
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >