Nội dung tìm kiếm
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
Nơi ban hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần Nghị định Chính phủ
122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Nghị định Chính phủ
145/2016/NĐ-CP 01/11/2016 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Nghị định Chính phủ
86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán Nghị định Chính phủ
60/2015/NĐ-CP 26/06/2015 Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP Nghị định Chính phủ
42/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Nghị định Chính phủ
108/2013/NĐ-CP 23/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Nghị định Chính phủ
58/2012/ND-CP 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Nghị định Chính phủ
111/2011/NĐ-CP 05/12/2011 Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Nghị định Chính phủ
106/2011/NĐ-CP 23/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Nghị định Chính phủ
90/2011/NĐ-CP 14/10/2011 Quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đối với các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Nghị định Chính phủ
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định Chính phủ
84/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Nghị định Chính phủ
84/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Nghị định Chính phủ
85/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Nghị định Chính phủ
01/2010/NĐ-CP 04/01/2010 Nghị định số 01/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ Nghị định Chính phủ
112/2009/QĐ-TTg 11/09/2009 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Nghị định Chính phủ
114/2008/NĐ-CP 03/11/2008 Nghị định Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác Nghị định Chính phủ
36/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Nghị định Chính phủ
14/2007/NĐ-CP 19/01/2007 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Nghị định Chính phủ
Tổng 29 văn bản
  • 1
  • 2
  • >