Đề nghị xác nhận việc thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài