ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Quy chế thành viên lưu ký xem tại mục Pháp lý
1. Thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Thành viên lưu ký của VSD bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được VSD chấp thuận trở thành thành viên lưu ký.
2. Điều kiện đăng ký và thành viên lưu ký
a. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp;
b. Có tối thiểu một thành viên Ban Giám đốc được phân công phụ trách hoạt động lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán;
c. Có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên môn về kinh tế, tài chính kế toán đã tham gia chương trình tập huấn về nghiệp vụ của VSD;
d. Có quy trình cho từng nghiệp vụ lưu ký, đăng ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật và các quy định về nghiệp vụ của VSD;
e. Có hệ thống nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán có khả năng kết nối với cổng giao tiếp điện tử hoặc cổng giao tiếp trực tuyến của VSD và phần mềm quản lý hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD.
3. Hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký bao gồm:
a. Giấy đăng ký thành viên và đề nghị mở tài khoản lưu ký;
b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do UBCKNN cấp;
c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp;
d. Danh sách thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký và nhân viên nghiệp vụ lưu ký kèm theo mẫu chữ ký, mẫu dấu;
e. Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh các nhân viên nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế Thành viên lưu ký ban hành kèm theo Quyết định 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015;
f. Danh sách nhân viên giao nhận chứng từ và giấy ủy quyền cho nhân viên giao nhận chứng từ nếu đăng ký giao nhận trực tiếp;
g. Các quy trình nghiệp vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
h. Bản thuyết minh về phần mềm và máy móc thiết bị trang bị cho từng nghiệp vụ quản lý tài khoản của người đầu tư và hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.