Vay và cho vay Chứng khoán

Hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp TVLK của VSD do sửa lỗi dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán hoặc hỗ trợ  thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán  để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF theo quy định hiện hành. VSD giữ vai trò trung gian và tổ chức vận hành hệ thống vay và cho vay chứng khoán đảm bảo các thành viên tham gia thực hiện đúng quy định.
Hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc các bên vay và bên cho vay phải ký hợp đồng vay và  cho vay chứng khoán trước khi chuyển thông tin vào hệ  thống vay và cho vay chứng khoán đối với giao dịch theo phương thức thỏa thuận trực tiếp hoặc sau khi xác lập được thỏa thuận vay và cho vay chứng khoán đối với giao dịch theo phương thức thỏa thuận qua hệ thống của VSD.
Các hợp đồng vay/cho vay chứng khoán  được quản lý trên hệ thống của VSD kể  từ thời điểm xác lập hợp đồng cho tới thời điểm thanh lý hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng.
Quy trình và thủ tục được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại VSD ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-VSD ngày 21/08/2017 của Tổng Giám đốc VSD.
Quy chế hoạt động vay và cho vay chứng khoán xem tại mục Pháp lý trên website VSD tại đây.