CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện cấp và quản lý mã chứng khoán trong nước cho tất cả các chứng khoán đăng ký tại VSD. Mã chứng khoán trong nước do VSD cấp được sử dụng làm mã giao dịch của tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở Giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, VSD cũng được chỉ định là cơ quan chính thức và duy nhất của Việt Nam được cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế (mã ISIN) cho các chứng khoán tại thị trường Việt Nam.

Mã chứng khoán trong nước, mã ISIN được VSD cấp đồng thời với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán khi tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD.

Mã chứng khoán đã được VSD cấp sẽ không được thay đổi trừ trường hợp Tổ chức phát hành hủy đăng ký chứng khoán. Khi Tổ chức phát hành hủy đăng ký chứng khoán VSD sẽ tự động hủy mã chứng khoán và mã ISIN tương ứng.

Toàn bộ thông tin về mã chứng khoán trong nước, mã ISIN sau khi cấp sẽ được VSD công bố lên trang web của VSD để phục vụ  cho việc tra cứu của các bên liên quan.