CẤP MÃ SỐ GIAO DỊCH

Nhà đầu tư nước ngoài (cả cá nhân và tổ chức) cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD) với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mỗi nhà đầu tư nước ngoài được cấp 01 MSGD. Riêng công ty chứng khoán nước ngoài được cấp hai (02) MSGD, trong đó một (01) mã số cho tài khoản tự doanh và một (01) mã số cho tài khoản môi giới của công ty. Đặc biệt, quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ (MIMF), tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư quốc tế liên chính phủ được đăng ký nhiều MSGD theo nguyên tắc sau:
- Mỗi danh mục đầu tư của tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư quốc tế liên chính phủ mà lưu ký tại một ngân hàng lưu ký thì được đăng ký một MSGD;
- Mỗi danh mục đầu tư của quỹ MIMF quản lý bởi một công ty quản lý quỹ thì được đăng ký một MSGD; danh mục đầu tư do quỹ tự quản lý cũng được cấp một MSGD riêng.
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ khi có sự thay đổi, nhà đầu tư nước ngoài phải thông qua thành viên lưu ký (TVLK), báo cáo VSD về những thay đổi sau đây:
a) Thay đổi ngân hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp;
b) Thay đổi tên; trụ sở chính; địa chỉ liên lạc của nhà đầu tư hoặc của đại diện giao dịch (nếu có);
c) Thay đổi số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân); số giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương nhận diện nhà đầu tư tổ chức nước ngoài do cơ quan quản lý nhà nước ngoài cấp theo quy định.
d) Thay đổi do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại
Các thay đổi thông tin của nhà đầu tư, phải được VSD xác nhận bằng văn bản.
Thủ tục về đăng ký MSGD của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Thông tư số 123/2015/TT-BTC, ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại VSD được ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-VSD, ngày 18/12/2015 của Tổng Giám đốc VSD.