ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Đăng ký chứng khoán là việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý và ghi nhận các thông tin về quyền sở hữu chứng khoán và các quyền khác của người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSD. Theo quy định của Luật chứng khoán, chứng khoán của công ty đại chúng phải được đăng ký tập trung tại VSD. Như vậy, VSD là tổ chức đăng ký chứng khoán của tất cả các công ty đại chúng, bao gồm các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Chứng khoán đăng ký tại VSD bao gồm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, tín phiếu kho bạc, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ quỹ niêm yết/đăng ký giao dịch trên các Sở Giao dịch chứng khoán và cổ phiếu/trái phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết đăng ký tại VSD. Toàn bộ chứng khoán đăng ký tại VSD theo hình thức ghi sổ.

Các công ty đại chúng khi thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD phải cung cấp cho VSD các thông tin về tổ chức phát hành, thông tin về chứng khoán đăng ký và các thông tin về người sở hữu chứng khoán để VSD ghi nhận trên hệ thống của VSD. Đây là cơ sở để VSD xác minh tính hợp lệ về sở hữu chứng khoán của người sở hữu và chấp nhận chứng khoán đưa vào ký gửi tập trung tại VSD. Chứng khoán khi đã được đăng ký tại VSD, mọi thay đổi liên quan đến thông tin chứng khoán đăng ký được thực hiện theo các quy định về quản lý thông tin của VSD.

Các tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết làm thủ tục đăng ký chứng khoán trực tiếp với VSD hoặc thông qua thành viên lưu ký là công ty chứng khoán. Quy trình, thủ tục và hồ sơ đăng ký chứng khoán được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của Tổng Giám đốc VSD (tại đây).
Quy trình thủ tục hoạt động Đăng ký chứng khoán
Quy trình thủ tục hoạt động Điều chỉnh thông tin
Quy trình thủ tục hoạt động Chuyển quyền sở hữu
Quy trình thủ tục cấp mã chứng khoán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
Quy trình thủ tục bảo lưu chứng khoán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
Quy trình thủ tục cấp mã chưng khoán tạm thời cho Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và tín phiếu
Quy trình thủ tục cấp mã chứng khoán là trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và tín phiếu