CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Ông Nguyễn Sơn
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
​​ Ông Dương Ngọc Tuấn
   Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
​​ Ông Phạm Trung Minh
    Thành viên HĐQT
 
   

 
BAN KIỂM SOÁT
​​​ Bà Hoàng Thị Minh Hải
    Trưởng Ban Kiểm soát

 
BAN GIÁM ĐỐC
​​​ Ông Dương Văn Thanh
    Tổng Giám đốc
​​​ Bà Đỗ Thư Trang
    Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM
​​​ Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
    Phó Tổng Giám đốc
​​​ Ông Dương Ngọc Tuấn
    Phó Tổng Giám đốc
​​​ Ông Nguyễn Công Quang
    Phó Tổng Giám đốc

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 
Hội đồng quản trịBan kiểm soát Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức