CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng quản trị Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Ông Nguyễn Sơn
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
​​ Ông Dương Văn Thanh
    Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc
​​​ Bà Đỗ Thư Trang
    Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc,
    Giám đốc Chi nhánh

 
   

 
BAN GIÁM ĐỐC
​​​ Ông Dương Văn Thanh
    Tổng Giám đốc
​​​ Bà Đỗ Thư Trang
    Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM
​​​ Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
    Phó Tổng Giám đốc
​​​ Ông Dương Ngọc Tuấn
    Phó Tổng Giám đốc
​​​ Ông Nguyễn Công Quang
    Phó Tổng Giám đốc

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 
Hội đồng quản trị Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức