STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã Isin Tiêu đề Loại CK Thị trường Nơi quản lý
1 25/08/2017 TP4A4004 VN0TP4A40044 TP4A4004: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
2 25/08/2017 HCM_0706 VN00HCM07062 HCM_0706: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
3 25/08/2017 HCMA0305 VN0HCMA03051 HCMA0305: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
4 25/08/2017 HNKD15297 VNHNKD152976 HNKD15297: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
5 25/08/2017 TD1417080 VNTD14170805 TD1417080: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
6 25/08/2017 TD1419089 VNTD14190894 TD1419089: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
7 25/08/2017 TD1424093 VNTD14240939 TD1424093: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
8 25/08/2017 TP4A3804 VN0TP4A38048 TP4A3804: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
9 25/08/2017 QH062122 VN0QH0621222 QH062122: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
10 24/08/2017 BVBS16328 VNBVBS163288 BVBS16328: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
11 24/08/2017 BVBS16403 VNBVBS164039 BVBS16403: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
12 24/08/2017 BVBS16365 VNBVBS163650 BVBS16365: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
13 23/08/2017 QHB0823036 VNBB08230369 QHB0823036: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
14 22/08/2017 CP4A2003 VN0CP4A20037 CP4A2003: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
15 22/08/2017 BVDB13142 VNBVDB131423 BVDB13142: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
16 22/08/2017 QHB0818033 VNBB08180333 QHB0818033: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
17 22/08/2017 TP4A3904 VN0TP4A39046 TP4A3904: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
18 21/08/2017 QH062113 VN0QH0621131 QH062113: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
19 21/08/2017 TD1623482 VNTD16234823 TD1623482: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
20 21/08/2017 QH062116 VN0QH0621164 QH062116: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2017 Trái phiếu TPCB Trụ sở chính
Tổng 20875 tin thực hiện quyền
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >