ISO

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Giữ vai trò là tổ chức cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) góp phần tích cực vào việc duy trì hoạt động thanh toán an toàn và thông suốt của thị trường chứng khoán, bảo mật thông tin của nhà đầu tư. VSD cam kết:
 

Với Khách hàng
 

Cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thành viên và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 

Với Nhân viên
 

Thường xuyên đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng để nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
 

Với Đối tác
 

VSD thiết lập quan hệ với các đối tác trên cơ sở các bên hiểu biết sâu sắc, phát huy tối đa sức mạnh hợp tác, gắn bó lâu dài, cùng thành công và phát triển bền vững.
Tích cực mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, hướng tới cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau giao dịch theo chuẩn mực quốc tế.
Để thực hiện các cam kết trên, VSD nỗ lực xây dựng bộ máy lãnh đạo đoàn kết, mạnh ở mọi cấp, có tính kế thừa, tạo cơ hội cho mỗi cán bộ thể hiện hết mình, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra và thành công vượt trội. Góp phần đảm bảo cho sự vận hành an toàn, ổn định và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chính sách chất lượng được Lãnh đạo xem xét định kỳ để luôn thích hợp và được truyền đạt trong tổ chức để mọi thành viên hiểu rõ, thực hiện, duy trì nội dung chính sách này.
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2016
Để tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2016 như sau:
-Triển khai Đề án chuyển chức năng thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ từ Ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước.
- Hoàn thành dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh” và ban hành Quy chế nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bù trừ & thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
- Thực hiện cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử tới các Tổ chức phát hành.
 
- Thực hiện cấp mã số giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài.
 
- Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ và các dịch vụ khác theo đúng quy định pháp luật, Quy chế, Quy định, Quy trình của VSD đảm bảo không có sự khiếu nại bằng văn bản về chất lượng dịch vụ cung cấp.
.