ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Mã chứng khoán trong nước do VSD cấp được sử dụng làm mã giao dịch của tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở Giao dịch chứng khoán.

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Đăng ký chứng khoán là việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý và ghi nhận các thông tin về quyền sở hữu chứng khoán và các quyền khác của người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSD.

BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN

Để thực hiện bù trừ và thanh toán giao dịch, toàn bộ dữ liệu về kết quả giao dịch chứng khoán của các Sở giao dịch chứng khoán được chuyển sang Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc phiên giao dịch.

THỰC HIỆN QUYỀN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) cung cấp dịch vụ thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán đối với các chứng khoán đăng ký tại VSD. Các loại quyền bao gồm

CẤP MÃ SỐ GIAO DỊCH

Nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cá nhân và tổ chức) phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD) với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới các hình thức sau.

CẤP MÃ CHỨNG KHOÁN

Mã chứng khoán trong nước do VSD cấp được sử dụng làm mã giao dịch của tổ chức phát hành khi tổ chức phát hành đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở Giao dịch chứng khoán.

DỊCH VỤ QUỸ

VSD là một trong những tổ chức được cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ cho các Quỹ mở và Quỹ ETF theo quy định tại Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài Chính.

VAY VÀ CHO VAY CHỨNG KHOÁN

Hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp TVLK của VSD.