Danh mục các Hợp đồng tương lai hiệu lực từ 16/11/2018
Cập nhật: Thứ tư, 14/11/2018
Danh mục các Hợp đồng tương lai hiệu lực từ 16/11/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2018 VN30F1812 VNVN30F18126 20/04/2018 20/12/2018 21/12/2018
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 01/2019 VN30F1901 VNVN30F19017 16/11/2018 17/01/2019 18/01/2019
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 03/2019 VN30F1903 VNVN30F19033 20/07/2018 21/03/2019 22/03/2019
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 06/2019 VN30F1906 VNVN30F19066 19/10/2018 20/06/2019 21/06/2019
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: