SSI: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sửa đổi cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Cập nhật: Thứ tư, 07/02/2018
Ngày 06/02/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 03/GCNTVBT-1 cho SSI như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
2. Trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ chung
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
5. Vốn điều lệ: 4.900.636.840.000 đồng
(Bốn nghìn chín trăm tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
6. Điện thoại:   08.38242897                                                  
 
7. Fax:   08.38242997
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 09/GCN-UBCK ngày 22/05/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
   Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ kể từ ngày 06/02/2018, thông tin chi tiết:
  1. Vốn điều lệ: 5.000.636.840.000 đồng
(Năm nghìn tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: