BSC: Hủy đăng ký thành viên Ban Tổng giám đốc phụ trách hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cập nhật: Thứ tư, 20/12/2017
Ngày 18/12/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận công văn số 1277/BSC-TCHC ngày 15/12/2017 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) về việc thay đổi nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc như sau:
Hủy đăng ký Thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách nghiệp vụ hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh đối với bà Trần Thị Thu Thanh – Phó Tổng Giám đốc BSC.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: