SSI: Quyết định khiển trách đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Cập nhật: Thứ năm, 02/11/2017
Ngày 01/11/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 210/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn do trong tháng 10/2017 đã có 06 lần vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: