SSI: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Cập nhật: Thứ sáu, 02/06/2017
Ngày 02/6/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ số 03/GCNTVBT cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
2. Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù  trừ chung
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Hưng
5. Vốn điều lệ: 4.900.636.840.000 đồng
(Bốn nghìn chín trăm tỷ, sáu trăm ba sáu triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng)
6. Điện thoại:  08 3824 2897
7. Fax: 08 3824 2997
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 09/GCN-UBCK ngày 22/05/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên bù trừ chung kể từ ngày 02/6/2017.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: