​VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho những thành viên đầu tiên của thị trường chứng khoán phái sinh
Cập nhật: Thứ hai, 05/06/2017
      Để chuẩn bị cho công tác vận hành hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, trong thời gian qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tiến hành tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký làm thành viên bù trừ của 03 Công ty Chứng khoán gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
      Trên cơ sở  đó, VSD đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho VPBS và HSC với tư cách là thành viên bù trừ trực tiếp vào ngày 31/5/2017 và cho SSI với tư cách là thành viên bù trừ chung vào ngày 02/6/2017. Ba Công ty Chứng khoán này nằm trong số tám Công ty Chứng khoán rất tích cực tham gia thị trường chứng khoán phái sinh trong giai đoạn vừa qua.
      Việc cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho VPBS, HSC và SSI - những thành viên bù trừ đầu tiên của thị trường chứng khoán phái sinh đã tạo dấu mốc quan trọng trong công tác chuẩn bị vận hành thị trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đây sẽ là cơ sở để các thành viên này xúc tiến các thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh trên thị trường.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: