Thông báo về tình hình quản lý sử dụng Quỹ bù trừ tháng 02/2018
Cập nhật: Thứ năm, 01/03/2018
Hiệu lực ngày: 28/02/2018
-  Ngày 01/3/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) gửi các Thành viên bù trừ Thông báo số 38/TB-TTBT về việc đóng góp Quỹ bù trừ (bao gồm thông tin phân bổ lãi tiền gửi) tháng 02/2018. VSD thông báo để các Thành viên bù trừ theo dõi và thực hiện.
-  Trong tháng 02/2018, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ bù trừ nào để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: