Thông báo về việc đóng góp Quỹ Bù trừ tháng 12/2017
Cập nhật: Thứ ba, 02/01/2018
Ngày 02/01/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) gửi các Thành viên bù trừ Thông báo số 01/TB-TTBT về việc đóng góp Quỹ bù trừ (bao gồm thông tin phân bổ lãi tiền gửi) tháng 12/2017. VSD thông báo để các Thành viên bù trừ theo dõi và thực hiện.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: