TIN NỔI BẬT

Thông báo về tình hình quản lý sử dụng Quỹ bù trừ tháng 5/2019
Cập nhật: Thứ ba, 04/06/2019
-     Ngày 04/6/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) gửi các Thành viên bù trừ Thông báo số 59/TB-TTBT về việc đóng góp Quỹ bù trừ (bao gồm thông tin phân bổ lãi tiền gửi) tháng 05/2019. VSD thông báo để các Thành viên bù trừ theo dõi và thực hiện.
 -     Trong tháng 05/2019, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ bù trừ để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: