TIN NỔI BẬT

Giới hạn vị thế đối với hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm
Cập nhật: Thứ sáu, 31/05/2019
Căn cứ công văn số 2620/UBCK-PTTT ngày 02/05/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo Giới hạn vị thế áp dụng đối với HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm như sau:
TT Loại hình nhà đầu tư Số lượng HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm tối đa được nắm giữ trên 1 tài khoản
1 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 10.000
2 Nhà đầu tư tổ chức 5.000
3 Nhà đầu tư cá nhân Chưa thực hiện
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: