TIN NỔI BẬT

Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ 17/05/2019
Cập nhật: Thứ tư, 15/05/2019
Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ 17/05/2019
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 06/2019 VN30F1906 VNVN30F19066 19/10/2018 20/06/2019 21/06/2019
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 07/2019 VN30F1907 VNVN30F19074 17/05/2019 18/07/2019 19/07/2019
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 09/2019 VN30F1909 VNVN30F19090 18/01/2019 19/09/2019 20/09/2019
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2019 VN30F1912 VNVN30F19124 19/04/2019 19/12/2019 20/12/2019
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: