TIN NỔI BẬT

SSI: Cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sửa đổi
Cập nhật: Thứ năm, 31/01/2019
Ngày 31/1/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ sửa đổi số 03/GCNTVBT-3 cho SSI như sau:
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
2. Trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Loại hình thành viên: Thành viên bù trừ chung
4. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
5. Vốn điều lệ: 5.000.636.840.000 đồng
(Năm nghìn tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)
6. Điện thoại:   08.38242897                  
7. Fax:              08.38242997
8. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 09/GCN-UBCK ngày 22/05/2017 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.       Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên bù trừ kể từ ngày 31/1/2019, thông tin chi tiết:
1. Vốn điều lệ: 5.100.636.840.000 đồng (Năm nghìn một trăm tỷ sáu trăm ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)
2. Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh số 02/GCN-UBCK ngày 24/1/2019 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: