TIN NỔI BẬT

Thông báo về tình hình quản lý sử dụng Quỹ bù trừ tháng 01/2019
Cập nhật: Thứ sáu, 01/02/2019
-  Ngày 01/2/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) gửi các Thành viên bù trừ Thông báo số 10/TB-TTBT về việc đóng góp Quỹ bù trừ (bao gồm thông tin phân bổ lãi tiền gửi) tháng 01/2019. VSD thông báo để các Thành viên bù trừ theo dõi và thực hiện.
-  Trong tháng 01/2019, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ bù trừ để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: