Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 19/10/2018
Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2018
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 19/10/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 11/2018 VN30F1811 VNVN30F18118 13% -
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2018 VN30F1812 VNVN30F18126 13% -
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 03/2019 VN30F1903 VNVN30F19033 13% -
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 06/2019 VN30F1906 VNVN30F19066 13% -

 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: