Thông báo về tình hình quản lý sử dụng Quỹ bù trừ Quý III/2018
Cập nhật: Thứ ba, 02/10/2018
Trong Quý III/2018, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ bù trừ để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: