Thông báo về tình hình quản lý sử dụng Quỹ bù trừ tháng 08/2018
Cập nhật: Thứ tư, 05/09/2018
-     Ngày 04/9/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) gửi các Thành viên bù trừ Thông báo số 125/TB-TTBT về việc đóng góp Quỹ bù trừ (bao gồm thông tin phân bổ lãi tiền gửi) tháng 08/2018. VSD thông báo để các Thành viên bù trừ theo dõi và thực hiện.
-     Trong tháng 08/2018, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ bù trừ để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: