Thông báo về tình hình quản lý sử dụng Quỹ bù trừ Quý II/2018
Cập nhật: Thứ tư, 04/07/2018
Trong Quý II/2018, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ bù trừ để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: