Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 22/06/2018
Cập nhật: Thứ tư, 20/06/2018
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 22/06/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 7/2018 VN30F1807 VNVN30F18076 10% -
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2018 VN30F1808 VNVN30F18084 10% -
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2018 VN30F1809 VNVN30F18092 10% -
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2018 VN30F1812 VNVN30F18126 10% -
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: