Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 18/05/2018
Cập nhật: Thứ tư, 16/05/2018
Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 18/05/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6/2018 VN30F1806 VNVN30F18068 20/10/2017 21/06/2018 22/06/2018
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 7/2018 VN30F1807 VNVN30F18076 18/05/2018 19/07/2018 20/07/2018
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2018 VN30F1809 VNVN30F18092 19/01/2018 20/09/2018 21/09/2018
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2018 VN30F1812 VNVN30F18126 20/04/2018 20/12/2018 21/12/2018
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: