Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 21/02/2018
Cập nhật: Thứ hai, 12/02/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018 VN30F1803 VNVN30F18035 10/08/2017 15/03/2018 16/03/2018
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 4/2018 VN30F1804 VNVN30F18043 21/02/2018 19/04/2018 20/04/2018
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6/2018 VN30F1806 VNVN30F18068 20/10/2017 21/06/2018 22/06/2018
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2018 VN30F1809 VNVN30F18092 19/01/2018 20/09/2018 21/09/2018
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: