Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 21/02/2018
Cập nhật: Thứ hai, 12/02/2018
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 03/2018 VN30F1803 VNVN30F18035 10% -
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 04/2018 VN30F1804 VNVN30F18043 10% -
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 06/2018 VN30F1806 VNVN30F18068 10% -
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 09/2018 VN30F1809 VNVN30F18092 10% -
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: