Thông báo về việc đóng góp Quỹ bù trừ tháng 01/2018
Cập nhật: Thứ sáu, 02/02/2018
Ngày 02/02/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) gửi các Thành viên bù trừ Thông báo số 25/TB-TTBT về việc đóng góp Quỹ bù trừ (bao gồm thông tin phân bổ lãi tiền gửi) tháng 01/2018. VSD thông báo để các Thành viên bù trừ theo dõi và thực hiện.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: