Danh mục các hợp đồng tương lai hiệu lực từ ngày 20/10/2017
Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017
Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Ngày giao dịch đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng Ngày thanh toán cuối cùng
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 11/2017 VN30F1711 VNVN30F17110 22/9/2017 16/11/2017 17/11/2017
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017 VN30F1712 VNVN30F17128 10/8/2017 21/12/2017 22/12/2017
Hợp đồng tương lai
chỉ số VN30 tháng 3/2018
VN30F1803 VNVN30F18035 10/8/2017 15/3/2018 16/3/2018
Hợp đồng tương lai
chỉ số VN30 tháng 6/2018
VN30F1806 VNVN30F18068 20/10/2017 21/06/2018 22/06/2018
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: