Tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 22/9/2017
Cập nhật: Thứ tư, 20/09/2017
Thông báo tỷ lệ ký quỹ
Ngày áp dụng 22/9/2017
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2017 VN30F1710 VNVN30F17102 10% -
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 11/2017 VN30F1711 VNVN30F17110 10% -
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017 VN30F1712 VNVN30F17128 10% -
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018 VN30F1803 VNVN30F18035 10% -
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: