Tỷ lệ nộp ký quỹ và đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền
Cập nhật: Thứ hai, 07/08/2017
Căn cứ ý kiến chấp thuận của UBCKNN tại văn bản số 5337/UBCK-PTTT ngày 31/08/2017, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xin công bố tỷ lệ nộp ký quỹ và tỷ lệ đóng góp Quỹ bù trừ là 100% bằng tiền.
VSD xin thông báo để Thành viên Bù trừ và Nhà đầu tư biết và thực hiện.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: