Tỉ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30 hiệu lực từ ngày 10/08/2017
Cập nhật: Thứ hai, 07/08/2017
STT Sản phẩm Mã chứng khoán phái sinh Mã ISIN Tỷ lệ ký quỹ ban đầu Tỷ lệ ký quỹ ban đầu bảo đảm thực hiện hợp đồng
1 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2017 VN30F1708 VNVN30F17086 10% -
2 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2017 VN30F1709 VNVN30F17094 10% -
3 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017 VN30F1712 VNVN30F17128 10% -
4 Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018 VN30F1803 VNVN30F18035 10% -
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: