Thông báo giới hạn vị thế đối với Hợp đồng Tương lai chỉ số VN30/HNX30
Cập nhật: Thứ tư, 24/05/2017
Căn cứ Công văn 2852/UBCK-PTTT ngày 23/5/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo Giới hạn vị thế áp dụng đối với HĐTL chỉ số cổ phiếu VN30/HNX30 như sau:
 

TT

Loại hình nhà đầu tư

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

1

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

20.000

2

Nhà đầu tư tổ chức

10.000

3

Nhà đầu tư cá nhân

5.000

TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: